Meld je aan voor nieuwsbrief en maak kans op gratis producten!
Winkelmand
0
  • Geen producten in het winkelwagentje.
Totaal:0.00
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden RN Productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company)

1. Wet Koop op Afstand

RN Productos Latinos verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

2. Algemeen

2A.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder RN productos latinos (Don Ricardo Latin Food Company), ingeschreven bij de kamer van koophandel Den haag: 63454513 . Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan RN productos latinos (Don Ricardo Latin Food Company) opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. Diensten: De dienst die RN productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) aanbied is het verkopen en bezorgen van Zuid Amerikaanse en Amerikaanse Producten zoals snoep, dranken, snacks, ontbijt- en meelproducten etc.

2B.

RN productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

3. Aanbod en overeenkomst

3A.

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. RN productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3B

Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3A wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan RN productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) via elektronische weg verzonden. Deze zijn door RN Productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) ontvangen

3C.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door RN Productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

3D.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de website, e-mail of telefonisch worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. RN productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

4. Prijzen

4.1

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

4.2

De Koper is de prijs verschuldigd die RN productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) in haar bevestiging conform artikel 3C van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door RN productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) worden gecorrigeerd.

4.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

5. Betaling

5A

Bij bestellingen via de internetsite kan de particuliere Koper betalen middels iDeal / Paypal.

 

6. Levering en leveringstijd

6A.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na de door Koper opgegeven bezorgdatum. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

6B.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6C

. Klant kan er ook voor kiezen de bestelling na betaling zelf op te halen in de winkel.

 

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling en Uitsluiting Herroepingsrecht

7A

.De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen

7B.

In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 14 werkdagen na de ontbinding aan RN Productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

7C.

Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt RN productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan RN Productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) betaalde middels een bank overschrijving. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

7D.

Producten die snel bederven of een korte houdbaarheid hebben of waarvan de verzegeling is verbroken en producten die vanwege gezondheidsredenen of hygiene niet geschikt zijn om te retourneren zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

8. Overmacht

8A.

In geval van overmacht is RN Productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. RN Productos latinos(Don Ricardo Latin Food Company) is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8B.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Download hier het herroepingsrecht.